شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا (توگا)
کد کاربر
رمز
 
حضرت امام حسن عسکری(ع): جود و سخا اندازه ای دارد که اگر از آن تجاوز کند اسراف می شود، احتياط و محکم کاری اندازه ای دارد که اگر از حدّش فزون تر شد ترس خواهد بود، صرفه جويی و اعتدال در صرف مال اندازه ای دارد که اگر از آن بيشتر شود بخل است و شجاعت و دليری اندازه ای دارد که اگر از حدّش بگذرد تهور و بی باکی خواهد بود.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>