شركت مهندسی و ساخت توربين مپنا (توگا)
کد کاربر
رمز
 
حضرت رسول اکرم(ص): يا علی! از چهار چيز پيش از چهار چيز بهره ببر: از جوانی ات پيش از پيری، از سلامتی ات پيش از بيماری، از بی نيازی ات پيش از نيازمندی، و از زندگی ات پيش از مرگ
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>